- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 27

1. Κάθε  ρύθμιση  που  αντίκειται  στις διατάξεις  τους  παρόντος  καταργείται.

Υποθέσεις  που  έχουν παραπεμφθεί   στο  ακροατήριο  του  αρμόδιου    μέχρι τη δημοσίευση  του παρόντος  δικαστηρίου  εκδικάζονται  από αυτό.

2. Η  ισχύς  του  παρόντος  αρχίζει  από  τη δημοσίευσή  του  στην εφημερίδα  της  κυβερνήσεως.