- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 25

Το άρθρο 33 του νόμου 3346/2005  (ΦΕΚ Α 140/17.06.2005) αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών , που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών ),  να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ .

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ».