- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 24

Το άρθρο πέμπτο του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290/24.12.2007), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 3727/2008 (ΦΕΚ Α 257/18.12.2008) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 3772/2009 (ΦΕΚ Α 112/10.07.2009) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις υποθέσεις ανηλίκων θυμάτων των πράξεων που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και αναφέρονται στα άρθρα 323Α, 324 και 336 έως 353 του Ποινικού Κώδικα, η ανάκριση διεξάγεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και περατώνεται και για τα συναφή πλημμελήματα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών».