- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 22

1. Το    άρθρο  497  του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας αντικαθίσταται  ως εξής :

«Άρθρο 497. Ανασταλτική δύναμη της έφεσης. – 1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που ασκείται παραδεκτά και όχι η προθεσμία για την άσκησή της.

2. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, η  έφεση έχει αυτοδικαίως ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αν η ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε είναι μεγαλύτερη από τρία χρόνια, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση μπορεί, με ειδική αιτιολογία , να επιβάλει αμέσως  μετά την απαγγελία  της απόφασης  περιοριστικούς όρους.

3. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης, πρόσκαιρης ή ισόβιας, η κρίση για το αν η  έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό,  με  ειδική  αιτιολογία, αποφασίζει αμέσως μετά από την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση. Το δικαστήριο μπορεί, χορηγώντας το ανασταλτικό αποτέλεσμα, να επιβάλει περιοριστικούς όρους.

4. Για όλες τις παρεπόμενες στερήσεις δικαιωμάτων,  εκπτώσεις και  ανικανότητες το ανασταλτικό αποτέλεσμα επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και όταν ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα υπέρ εκείνου που καταδικάστηκε.

6. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευθερίας και άσκησε έφεση, η οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και, αν πρόκειται για το μικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο πενταμελές εφετείο. Στον κατηγορούμενο μπορεί να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Εάν η αίτηση απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθει ένας μήνας από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη.

7. Τότε  μόνον  δεν  χορηγείται ανασταλτικό  αποτέλεσμα   στην έφεση  ή   απορρίπτεται  η αίτηση  αναστολής  εκτέλεσης  της  πρωτόδικης   απόφασης, όταν  κρίνεται   αιτιολογημένα   ότι   οι   περιοριστικοί  όροι   δεν   αρκούν   και  ότι   ο   κατηγορούμενος  δεν  έχει  γνωστή διαμονή  στη   χώρα  ή έχει  κάνει  προπαρασκευαστικές   ενέργειες για  να  διευκολύνει  τη   φυγή  του  ή   κατά  το   παρελθόν  υπήρξε    φυγόποινος  ή  φυγόδικος  ή  κρίθηκε  ένοχος   για  απόδραση  κρατουμένου  ή παραβίαση   περιορισμών διαμονής εφόσον  από  τη   συνδρομή των παραπάνω   στοιχείων  προκύπτει  σκοπός  φυγής   ή κρίνεται   αιτιολογημένα     ότι   αν  αφεθεί  ελεύθερος  είναι  πολύ   πιθανό – όπως  προκύπτει  από προηγούμενες    καταδίκες   για  ομοειδείς   αξιόποινες  πράξεις ή ,   αν  η  επιβληθείσα  ποινή    είναι  κάθειρξη   άνω  των  δέκα   ετών,  από τα  συγκεκριμένα  ιδιαίτερα   χαρακτηριστικά  της  πράξης  – να  διαπράξει  και   άλλα    εγκλήματα.  Το δικαστήριο  σε  κάθε  περίπτωση   χορηγεί   ανασταλτικό   αποτέλεσμα  ή αναστολή  εκτελέσεως,   αν  αιτιολογημένα  κρίνει  ότι   η   άμεση  έκτιση  ή συνέχιση  έκτισης  της  ποινής  θα  έχει ως  συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη  βλάβη  για τον ίδιο   ή   για την    οικογένειά  του.  Σε  περίπτωση   παραβιάσεως των  τεθέντων  όρων το   αρμόδιο   δικαστήριο   αποφαίνεται,  ύστερα  από   αίτηση   του   εισαγγελέα,  για  την  άρση  ή  όχι  της  χορηγηθείσας  αναστολής εκτελέσεως.

8. Ο κατηγορούμενος κλητεύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 155 έως 161 και 166, στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο κατά τις  παραγράφους 6 και  7  αυτού του  άρθρου. Αν κρατείται μακριά από την έδρα του δικαστηρίου, δεν προσάγεται σ’ αυτό.»