- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 15

1. Στο  τέλος  της  παραγράφου 1  του άρθρου 349  του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας  προστίθενται  δύο  εδάφια με  το   εξής  περιεχόμενο :

«Η αναβολή  που  χορηγείται με αίτημα  διαδίκου  για  λόγο που  αφορά  αυτόν ή  το  συνήγορό  του δεν  μπορεί να υπερβεί τους  δύο μήνες  . Στη μετ΄αναβολή  δικάσιμη το  δικαστήριο συγκροτείται  με  την  ίδια  ακριβώς  σύνθεση,  η οποία  χορήγησε  την αναβολή».

2. Ο τίτλος  του  άρθρου  375  του  Κώδικα Ποινικής  Δικονομίας   από  «Διακοπή των συνεδριάσεων»  γίνεται «Ιδιαίτερες  δικάσιμες – διακοπή των συνεδριάσεων», οι   παράγραφοι  1, 2, 3  και  4 του ίδιου  άρθρου   αναριθμούνται  σε  2, 3, 4  και 5  και προστίθεται νέα  παράγραφος  1, η  οποία  έχει  ως  εξής :

«1. Στα  τριμελή εφετεία   κακουργημάτων  ορίζονται  ιδιαίτερες  κατά  μήνα  δικάσιμες, στις οποίες  προσδιορίζονται αποκλειστικά  και μόνο  υποθέσεις με   κατηγορούμενο ή κατηγορουμένους  προσωρινά  κρατούμενους. Στα  Εφετεία Αθηνών ,  Πειραιά  και Θεσσαλονίκης οι  ιδιαίτερες  αυτές  δικάσιμες  δεν μπορεί  να  είναι  λιγότερες  από τέσσερις  κάθε μήνα. Για  την εκδίκαση  των  συγκεκριμένων  υποθέσεων τα  εφετεία  συνεδριάζουν και κατά  τη διάρκεια των  δικαστικών  διακοπών».