- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 13

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 309 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το  συμβούλιο ,  μέσα σε ένα  μήνα ή,  αν εφαρμοσθεί η  επόμενη   παράγραφος , μέσα σε  δύο μήνες  από την υποβολή της πρότασης του εισαγγελέα,  μπορεί : α) να  αποφαίνεται  να  μη  γίνει  κατηγορία · β) να  παύει  οριστικά  την ποινική  δίωξη  · γ) να  παύει  προσωρινά  την ποινική  δίωξη μόνο  όμως   για  τα κακουργήματα  της  ανθρωποκτονίας  με  πρόθεση, της  ληστείας, της  εκβίασης,  της  κλοπής  (και ζωοκλοπής) και  του  εμπρησμού  · δ) να  διατάσσει  περαιτέρω  ανάκριση  και  ε) να  παραπέμπει τον  κατηγορούμενο  στο ακροατήριο  του αρμόδιου δικαστηρίου.»

2. Η  παράγραφος  2  του άρθρου  309 του  Κώδικα Ποινικής  Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«2. Το  συμβούλιο  με  αίτηση  ενός  από  τους  διαδίκους είναι  υποχρεωμένο  να  διατάσσει  την εμφάνισή  τους  ενώπιόν  του  με  την παρουσία  και  του  εισαγγελέα  για να  δώσουν   κάθε  διευκρίνιση. Μπορεί  ακόμα  να  επιτρέψει στους  συνηγόρους  και την  προφορική   ανάπτυξη   της  υπόθεσης. Το  συμβούλιο μπορεί   να  προβεί    στις προηγούμενες ενέργειες  και  αυτεπαγγέλτως. Τότε  μόνο  είναι  δυνατό   να  απορρίψει  την αίτηση για  εμφάνιση, όταν  συντρέχουν   ειδικά  αναφερόμενοι  στο βούλευμα  λόγοι που  καθιστούν  σφόδρα   πιθανή   την  απόδραση του κρατουμένου.  Στην  τελευταία  περίπτωση  το  συμβούλιο  επιτρέπει   υποχρεωτικά  την  εκπροσώπηση  του   διαδίκου  από  το  συνήγορό  του . Πάντοτε  όμως,  όταν  διατάσσει  την εμφάνιση ενός  από τους  διαδίκους ,  οφείλει  να  καλέσει και  να   ακούσει  συγχρόνως  και  τους  υπολοίπους. Αν  μετά  το  τέλος της  ανάκρισης    και  την  υποβολή  των   εγγράφων  στον  εισαγγελέα   υποβλήθηκαν  στο  συμβούλιο  από  ένα  διάδικο  έγγραφα  ή  άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  ασκούν  ουσιώδη  επιρροή   στην  κρίση  του  συμβουλίου ,  αυτό  οφείλει  αυτεπαγγέλτως  να  καλέσει  τους  υπόλοιπους  διαδίκους   ή τους   αντικλήτους,  για  να  ενημερωθούν  και  να γνωστοποιήσουν  τις  παρατηρήσεις  τους  σε  εύλογη  προθεσμία, που την καθορίζει  το  ίδιο».