- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 11

Μετά το άρθρο 308  του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας προστίθεται  το άρθρο  308 Α ,   το  οποίο έχει  ως  εξής:

«Άρθρο  308 Α

1. Κατ΄ εξαίρεση  , στις  περιπτώσεις  των  κακουργημάτων  των                    ν. 2168/1993  και   3459/2006, του  εμπρησμού δασών   και  των   άρθρων    374  και  380  του  Ποινικού  Κώδικα,  μετά  την  περάτωση  της  ανάκρισης,  η δικογραφία  υποβάλλεται     από  τον  εισαγγελέα  πλημμελειοδικών  στον  εισαγγελέα   εφετών ,  ο  οποίος,   αν  κρίνει   ότι     προκύπτουν  επαρκείς  ενδείξεις   για  την   παραπομπή  της υπόθεσης  στο  ακροατήριο   και    ότι  δεν   χρειάζεται  να  συμπληρωθεί   η  ανάκριση,   προτείνει  στον  πρόεδρο  εφετών  να  εισαχθεί   η   υπόθεση,   μαζί   με  τα τυχόν   συναφή  εγκλήματα,  απευθείας   στο   ακροατήριο.

2.  Από  τη στιγμή  που  ο  εισαγγελέας  εφετών    καταρτίσει  τη σχετική  πρόταση,   πριν   την  υποβάλει  προς  τον πρόεδρο  εφετών,  έχει  υποχρέωση  να  ενημερώσει  αμέσως, έστω  και  τηλεφωνικά,  τους  διαδίκους, εφόσον  αυτοί υπέβαλαν  εγγράφως  σχετικό  αίτημα,  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση της  και  να  ασκήσουν   το  δικαίωμα  ακρόασης,   υποβάλλοντας  υπόμνημα   με τις απόψεις  τους.   Αφού  παρέλθουν  δέκα  ημέρες   από  την  εν  λόγω    ειδοποίηση,  για την οποία   συντάσσεται  έκθεση,  η πρόταση  του εισαγγελέα  εφετών  διαβιβάζεται στον  πρόεδρο  εφετών .  Εφόσον  ο  πρόεδρος  εφετών  διατυπώσει  σύμφωνη  γνώμη ,  για  την  παραπομπή της  υπόθεσης στο  ακροατήριο, ο  εισαγγελέας   εφετών   εκδίδει   κλητήριο  θέσπισμα,  κατά  του   οποίου   δεν   επιτρέπεται   προσφυγή.

3.  Σε  περίπτωση διαφωνίας  του  προέδρου  εφετών   ή   όταν  από  την  αρχή  ο  εισαγγελέας   φρονεί  ότι   δεν  υπάρχουν   επαρκείς   ενδείξεις,  ο  εισαγγελέας   εφετών   διαβιβάζει  τη δικογραφία  στον  εισαγγελέα  πλημμελειοδικών  προκειμένου   να  εισαχθεί   στο συμβούλιο  πλημμελειοδικών .

4. Στην  περίπτωση  της  δεύτερης  παραγράφου  του  παρόντος  άρθρου  ο  πρόεδρος    εφετών  αποφαίνεται    με  διάταξή  του,    κατά  της οποίας  δεν   χωρεί  προσφυγή  ,  για  τη   διάρκεια   ισχύος   του  εντάλματος  σύλληψης και  για  τη διατήρηση   ή  όχι  της  προσωρινής  κράτησης ή  των  περιοριστικών  όρων.

5. Εάν  υπάρχουν   περισσότεροι του  ενός  κατηγορούμενοι  ,  το  συμβούλιο  εφετών  είναι   αρμόδιο  να  αποφανθεί  για  όσους  από   αυτούς  δεν   προκύπτουν   σοβαρές  ενδείξεις  ή  ως  προς  τους  οποίους  θα  πρέπει   να  κηρυχθεί  απαράδεκτη  ή  να  παύσει   οριστικά   ή προσωρινά η  ποινική δίωξη, οπότε   η  υπόθεση   χωρίζεται .  Επίσης,  το  ίδιο   συμβούλιο  είναι  σε   κάθε   περίπτωση  αρμόδιο    ν΄ αποφανθεί  και για  τα   συναφή  εγκλήματα  είτε  πρόκειται  για  έναν  είτε  πρόκειται για περισσότερους   κατηγορουμένους».