- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 8

Το  άρθρο  244  του  Κώδικα Ποινικής  Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Άρθρο  244. – Πότε η προανάκριση  είναι αναγκαία . Παραγγελία  για   προανάκριση, σύμφωνα  με  το  άρθρο  43 παρ. 1 εδ. α΄,  δίνεται  μόνο  για   πλημμελήματα  που υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  του  τριμελούς πλημμελειοδικείου,  όταν  έχει προηγηθεί   ένορκη διοικητική   εξέταση  ή     συντρέχουν  ειδικά  μνημονευόμενοι  στην  παραγγελία  του εισαγγελέα εξαιρετικοί  λόγοι,  που επιβάλλουν  τη  διεξαγωγή   συγκεκριμένων  ανακριτικών πράξεων.»