- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 7

1. Η παράγραφος  4  του άρθρου 243 του Κώδικα  Ποινικής Δικονομίας  αντικαθίσταται ως  εξής :

«4. Το χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  από  την  παραγγελία για διενέργεια  προανάκρισης  μέχρι την   περάτωσή της κατά  το άρθρο  245  αυτού του  Κώδικα   δεν  μπορεί   να υπερβεί   τους  τρεις  μήνες . Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις , ο χρόνος αυτός μπορεί να  παραταθεί  έως  τρεις  το πολύ μήνες  με  έγκριση  του εισαγγελέα  εφετών».

2. Η παράγραφος  4  του άρθρου 248 του Κώδικα  Ποινικής Δικονομίας  αντικαθίσταται ως  εξής :

«4. Ο  ανακριτής  οφείλει   να  περατώσει την  κύρια  ανάκριση μέσα  σε  τέσσερις μήνες   και  τη   διατασσόμενη  από  το  συμβούλιο  συμπληρωματική ανάκριση μέσα  σε  ένα  μήνα  αφότου η  δικογραφία  περιέλθει  σε  αυτόν . Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις, οι  προθεσμίες  αυτές  μπορούν  να  παραταθούν  εφάπαξ  μέχρι δύο μήνες   και ένα  μήνα  αντίστοιχα,  με  αιτιολογημένο  σε  κάθε  περίπτωση  βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου,  στο  οποίο  ο ανακριτής  απευθύνεται πριν από  τη  συμπλήρωση  των  πιο  πάνω  προθεσμιών. Για  τα  Πρωτοδικεία  Αθηνών,  Πειραιά και  Θεσσαλονίκης,  η  παράταση  μπορεί  να  δοθεί  με  τις  προϋποθέσεις  του προηγούμενου  εδαφίου, για τρεις  μήνες  και δύο μήνες,  αντίστοιχα».