- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 5

1. Η  παράγραφος 6  του άρθρου   111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται .

2. Η  παράγραφος 7  του άρθρου   111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας   αναριθμείται  σε  παράγραφο 6  και το  περιεχόμενό της αντικαθίσταται ως  εξής :

«6. Τα πληµµελήµατα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συµπεριλαµβανοµένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισµατοδικών, των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων και εισηγητών του, των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Γενικού Επιτρόπου και των αντεπιτρόπων που υπηρετούν σ’ αυτό, καθώς και του Γενικού Επιτρόπου, του επιτρόπου και των αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.».

3. Η  παράγραφος 8  του άρθρου   111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας   αναριθμείται  σε  παράγραφο 7  και το  περιεχόμενό της αντικαθίσταται ως  εξής :

«7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριµελούς πληµµελειοδικείου, κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το  πρωτοδικείο στην περίπτωση του άρθρου 116 παρ. 1 και κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου των εφετών σύµφωνα µε το άρθρο 499».

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα πταίσµατα των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 111».

5. Το άρθρο  114  του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας   αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Άρθρο 114. – Μονομελές πλημμελειοδικείο. Το μονομελές πλημμελειοδικείο δικάζει:

Α) Τα πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στο νόμο φυλάκιση με ελάχιστο όριο κατώτερο των δύο  ετών  ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, εκτός από:α) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων και των εφετείων, καθώς και τα συναφή με αυτά (άρθρα 109, 111, 128), β) εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου των ανηλίκων, γ) εκείνο του  άρθρου  302 του Ποινικού Κώδικα

Β)  Τις  εφέσεις  κατά των αποφάσεων του πταισματοδικείου, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται από το ειρηνοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 1.».