- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 3

Η παράγραφος 3 του άρθρου  31  του Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας αντικαθίσταται ως  εξής :

«3. Η προκαταρκτική εξέταση είναι  συνοπτική  και το  χρονικό  διάστημα  που μεσολαβεί  από  την κατ΄άρθρο 36 πληροφόρηση της  αρμόδιας  αρχής  μέχρι την έκδοση της  πράξης για  την   κίνηση ή όχι  της  ποινικής  δίωξης   δεν μπορεί  να  υπερβεί  τους  τρεις  μήνες.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  ο  χρόνος  αυτός   μπορεί  να  παραταθεί   έως τρεις το πολύ  μήνες  με  έγκριση του εισαγγελέα  πλημμελειοδικών  ή εφετών  αντίστοιχα».