- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 2

1. Καταργούνται τα άρθρα 316,317,318,319,320 και 321 (Μονομαχία).

2. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 384Α του Ποινικού Κώδικα.