- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 384 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 384. Ικανοποίηση του παθόντος .

1. Το αξιόποινο  των   κακουργημάτων  των   άρθρων    374 και 375   εξαλείφεται, αν   ο   υπαίτιος  με   δική   του θέληση  και  πριν εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές απέδωσε χωρίς παράνομη βλάβη κάποιου τρίτου το πράγμα ή ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος.

2. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων της παρ. 1 χωρίς παράνομη βλάβη κάποιου  τρίτου απέδωσε το πράγμα ή ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο   μέχρι το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, δεν  τιμωρείται  και  η  υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

3. Ο  υπαίτιος  των  πλημμελημάτων, που  προβλέπονται στα άρθρα 372,  374Α,375, 377, 381, 382 παρ.1, παρ. 2 περ. β’ και παρ. 3,  απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν ικανοποιήσει πλήρως τον ζημιωθέντα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την καταβολή του κεφαλαίου και των τόκων υπερημερίας και δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του.

4. Στην απόπειρα των πράξεων των παρ. 1 και 2 η ικανοποίηση του                        παθόντος αφορά στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.

5. Η δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι ικανοποιήθηκαν εντελώς ισχύει για  όλους  τους  συμμετόχους,  εκτός από  εκείνους,  που  δηλώνουν  ότι  δεν  την  αποδέχονται.»

2. Μετά  το  άρθρο  406 του  Ποινικού  Κώδικα, προστίθεται  άρθρο 406Α, ως  εξής:

«Άρθρο  406Α Ικανοποίηση  του  παθόντος

1. Το αξιόποινο των κακουργημάτων των άρθρων 386, 386Α, 390 και 404 ΠΚ εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος με δική του θέληση και πριν εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος.

2. Ο υπαίτιος των πράξεων της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε ποινή και  η  υπόθεση  τίθεται στο  αρχείο με  αιτιολογημένη πράξη του  εισαγγελέα  πλημμελειοδικών,  αν ικανοποίησε εντελώς τον ζημιωμένο μέχρι το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης.

3. Ο υπαίτιος των πλημμελημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 386, 386Α, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 397, 399, 400, 403, 404, 405 και 406 απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν ικανοποιήσει πλήρως τον ζημιωθέντα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την καταβολή του κεφαλαίου και των τόκων υπερημερίας και δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του.

4. Οι διατάξεις του  άρθρου  384 παρ. 4 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως.»

3. Οι διατάξεις των άρθρων 374Α παρ. 3, 379,  393, 395, 402, 404 παρ. 5 του Ποινικού Κώδικα καταργούνται.