- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Γενικές Παρατηρήσεις

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε γενικές παρατηρήσεις επί του νέου κώδικα, οι οποίες δεν αφορούν σε συγκεκριμένο βιβλίο ή άρθρο. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί συγκεκριμένων σημείων, σας παρακαλούμε να τις υποβάλλετε στην ενότητα του αντίστοιχου βιβλίου