- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 14: Τα παιδιά σε ένοπλες συρράξεις

Ειδικά μέτρα για τη συμμόρφωση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής της Σύμβασης του ΟΗΕ ως προς το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 3080/2002: Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη.

12.1. Επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο όπως της απαγόρευσης στρατολόγησης ανηλίκων ή της πώλησης όπλων σε χώρες όπου χρησιμοποιούνται παιδιά σε εχθροπραξίες

12.2. Μέτρα διάχυσης και ενημέρωσης για το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου και ειδικά στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία σχετικά με το αγαθό της ειρήνης

Καθώς και στους στρατιωτικούς

12.3. Μέτρα για την προστασία παιδιών θυμάτων κυρίως ανάμεσα σε παιδιά παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών

12.4. Βελτίωση των στατιστικών δεδομένων κυρίως ανάμεσα σε παιδιά παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών ή αιτούντων άσυλο