- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 09: Ελεύθερος χρόνος – πολιτιστικές δραστηριότητες

7.1. Ασφάλεια των χώρων ψυχαγωγίας – διαφύλαξη της ψυχοσωματικής υγείας των παιδιών και εφήβων

7.2. Επικινδυνότητα παιχνιδιών, βία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, προστασία του παιδιού καταναλωτή          

7.3. Επανεξέταση της αθλητικής νομοθεσίας για τις μετεγγραφές ανηλίκων αθλητών