- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 03: Γενικές αρχές

1.1. Μη διάκριση

1.1.1. Το πλαίσιο της μη διάκρισης στα παιδιά

1.1.2. Ενίσχυση προγραμμάτων και υπηρεσιών σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

1.2. Η αρχή του ‘υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού’

1.3. Δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη

1.3.1. Αξιολόγηση των συνεπειών της κρίσης στη ζωή των παιδιών και εφήβων

1.3.2. Μέτρα για αύξηση των κοινωνικών παροχών

 Α. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Α.1. Παιδική Γραμμή

ΣΚΟΠΟΣ

Διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών που διέρχονται κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (π.χ. κακοποίηση, έλλειψη στέγης) σε Υπηρεσίες Πρόνοιας & Ψυχικής Υγείας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης «1107» σε 7ήμερη/ 24ωρη βάση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

  • Επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη στα παιδιά και τους εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή βιώνουν καταστάσεις κρίσης
  • Κινητοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών επείγουσας κοινωνικής παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων
  • Παροχή βοήθειας σε γονείς, αδέλφια, συγγενείς και ενδιαφερομένους για θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους ή σε όποιον θέλει να αναφέρει κακοποίηση, παραμέληση ή καταστάσεις παιδιών σε κίνδυνο

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας –

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Πάγια δράση από το 2013

ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κρατικός προϋπολογισμός – ΕΚΚΑ

1.3. Σεβασμός των απόψεων του παιδιού

Ο σεβασμός των απόψεων του παιδιού αποτυπώνεται τόσο σε ειδικά προνοιακά όσο και σε ευρύτερα νομοθετικά κείμενα. Ειδικότερα, η φωνή των παιδιών εισακούεται επαρκώς στις κάτωθι περιπτώσεις:

1.3.1. Ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας

1.3.2. Διασφάλιση διαδικασιών ώστε τα παιδιά να ‘ακούγονται’ κατά τη λήψη δικαστικών, διοικητικών και άλλων αποφάσεων που τα αφορούν.

 1.3.3. Προγράμματα προαγωγής της συμμετοχής των παιδιών (Βουλή των Εφήβων,  Τοπικά Συμβούλια Νέων, μαθητικές κοινότητες)

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημαντική αρμοδιότητα των συμβουλίων είναι η συμμετοχή του Πρόεδρου τους, ο οποίος με τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από νέους δημότες του δήμου ηλικίας 15 έως 28 χρονών, στις συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού συμβουλίου, όταν συζητούνται θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των νέων του δήμου.  Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Τα Συμβούλια αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί. Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης. Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελούν αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας τάξης και Προστασίας του Πολίτη.