- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 10

Οι θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων: α) 49 παρ. 2 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), β) 7 παρ. 3 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242), γ) 14 παρ. 13 του ν. 3038/2002 (Α΄ 180), δ) 4Ζ του ν. 3388/2005 (Α΄ 225), ε) 59 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77) και στ) 44 του π.δ/τος 101/2014, όπως διαμορφώθηκαν μετά την κατάργηση των κενών με την αριθ. 110820/23-11-2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄ 2767) και τη διατήρηση ορισμένων εξ αυτών με την αριθ. 14413/9-2-2012 (Β΄ 487), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), αυξήθηκαν με το άρθρο 80 του ν. 4139/2013 (Α 74) και κατανεμήθηκαν με το π.δ. 101/2014 (Α΄ 168), αυξάνονται ως εξής:

1. Του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων κατά είκοσι (20)
2. Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά είκοσι (20)
3. Του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας κατά είκοσι (20)
4. Του κλάδου ΔΕ Φύλαξης κατά τριακόσιες σαράντα (340)
5. Του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης κατά εκατόν εξήντα (160)
6. Του κάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού κατά είκοσι (20)