- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 01 – Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου

1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και 7, 2 και 3 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α’ 147) καταργούνται. Επίσης καταργείται κάθε διάταξη κατά το μέρος που αναφέρεται στα «καταστήματα κράτησης Γ’ τύπου».

 

 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Τα γενικά καταστήματα κράτησης διακρίνονται σε Α’ και Β’ τύπου. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 4 και 5 του παρόντος, στα Α` τύπου κρατούνται οι υπόδικοι, οι κρατούμενοι για χρέη και οι κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης και στα Β` τύπου κρατούνται όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι».