- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 10 – Διορισμός

Η διαδικασία διορισμού του διαχειριστή αφερεγγυότητας σε συγκεκριμένη διαδικασία αφερεγγυότητας διέπεται από τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του, καθώς και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.