- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 11 – Μονάδες εκτέλεσης του μέτρου

1. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 69, παράγραφος 3, στοιχείο α΄ του Ποινικού Κώδικα ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου αποτελεί τμήμα δημόσιου (ψυχιατρικού ή γενικού) νοσοκομείου, με μικρό αριθμό κλινών και διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ατόμων που νοσηλεύονται. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αυξημένης φροντίδας και ασφάλειας, για τις οποίες προβλέπεται αριθμητικά αυξημένο και κλινικά ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
2. Τo προβλεπόμενο στο άρθρο 69, παράγραφος 3, στοιχείο β΄ του Ποινικού Κώδικα ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου αποτελεί τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου και παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανάλογες προς τις προσφερόμενες στους ακούσια νοσηλευόμενους ψυχικά ασθενείς.
3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 69, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄ του Ποινικού Κώδικα εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει: (α) τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, που αποτελούν δημόσιες μονάδες ψυχικής υγείας, τα οποία προσφέρουν θεραπεία και παρακολούθηση ατόμων που χρειάζονται ψυχιατρική φροντίδα σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2716/1999, και (β) τις κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, που παρέχουν υπηρεσίες θεραπείας ή ειδικής φροντίδας στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας ή και κατ’ οίκον σε άτομα που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές και είτε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικό ιατρείο δημοσίου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας είτε δεν υπάρχουν υπηρεσίες στον τομέα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 11 παράγραφος 1 του νόμου 2716/99.
4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 69, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄ του Ποινικού Κώδικα εξωτερικό ιατρείο δημοσίου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου αποτελεί τμήμα νοσοκομείου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς.