- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 08 – Δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων

δωρεάν και εμπιστευτικές υπηρεσίες γενικής ή ειδικής υποστήριξης και φροντίδας, πριν, κατά και, για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας. Το δικαίωμα αυτό δύναται να επεκταθεί και στους οικείους του θύματος, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστησαν λόγω της αξιόποινης πράξης που διεπράχθη εις βάρος του θύματος.

2. Η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, στην οποία κατατέθηκε η καταγγελία του θύματος, το παραπέμπει σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας, ανάλογα με τις ανάγκες του, τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστη από την αξιόποινη πράξη, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως αυτού ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του σε περίπτωση που το θύμα έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.

3. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων του παρόντος δεν εξαρτάται από την νομότυπη ή μη υποβολή της καταγγελίας της αξιόποινης πράξης.

4. Οι υπηρεσίες γενικής ή ειδικής υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων μπορούν να συγκροτούνται ως δημόσιοι φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις σε επαγγελματική ή σε εθελοντική βάση.

5. Τα τέκνα γυναικών θυμάτων προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας έχουν δικαίωμα στα μέτρα υποστήριξης και φροντίδας του παρόντος άρθρου.