- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 74 – Μεταγωγή για λόγους σχετικούς με την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης και τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων

1. Στην περίπτωση στ’ του άρθρου 70 η μεταγωγή παραγγέλλεται από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, ή, όταν επιβάλλεται ως πειθαρχική ποινή, με την απόφαση και τα πρακτικά του Συμβουλίου αδειών και πειθαρχικού ελέγχου. Η πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης διατυπώνεται αυτεπάγγελτα, στην δε περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 22, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποβληθείσας αίτησης του κρατουμένου. Η απόφαση και τα πρακτικά του Συμβουλίου αδειών και πειθαρχικού ελέγχου διαβιβάζονται στην ΚΕΜ από τον Πρόεδρο του συμβουλίου αυτού. Στην πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης ή στα πρακτικά του Συμβουλίου αδειών και πειθαρχικού ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να εκτίθενται ή να προκύπτουν ειδικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη μεταγωγή για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος κράτησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων. Η άσκηση δικαιωμάτων του κρατουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος, ουδέποτε θεμελιώνει από μόνη της λόγο μεταγωγής για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης.
2. Ο Διευθυντής του καταστήματος μπορεί να προτείνει τη μεταγωγή εκθέτοντας τους λόγους που τη δικαιολογούν. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος προς την ΚΕΜ, υπό την προεδρία του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού και χωρίς τη συμμετοχή σε αυτό του Διευθυντή, και ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, όταν η μεταγωγή κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση, επέκταση ή γενίκευση βίαιων επεισοδίων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία κρατουμένων, υπαλλήλων ή τρίτων προσώπων που βρίσκονται στο κατάστημα κράτησης με άλλη ιδιότητα, η προτεινόμενη μεταγωγή παραγγέλλεται από τον Συντονιστή καταστημάτων κράτησης, η απόφαση του οποίου εκτελείται αμέσως και το θέμα εισάγεται στην Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών. Σε κάθε περίπτωση τη μεταγωγή ή τη μη μεταγωγή οποιουδήποτε κρατουμένου και για οποιονδήποτε λόγο μπορούν να διατάξουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής.