- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 03 – Ισότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων

1. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στο φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, την περιουσία ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις.
2. Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται, όταν δικαιολογείται από τη νομική ή την πραγματική κατάστασή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 και 3 του παρόντος, εφόσον γίνεται υπέρ του κρατουμένου και για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
3. Ειδικές ανάγκες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι σχετικές με τη διατροφή, την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, την άσκηση επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες του καταστήματος κράτησης για ΑΜΕΑ και τον διαχωρισμό των ευάλωτων κρατουμένων από άλλους κρατουμένους.