- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 20 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής υποχρεούται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους, να ενημερώνει για τα πεπραγμένα του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η οποία προβαίνει στον έλεγχό τους. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την αποστολή σχετικής ανωνυμοποιημένης Έκθεσης Πεπραγμένων, όπως αυτή θα διαμορφώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η οποία και θα αναρτάται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Έκθεση Πεπραγμένων θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τον συνολικό αριθμό των διαμεσολαβήσεων που πραγματοποίησε ο διαμεσολαβητής, το αποτέλεσμα και τη διάρκεια εκάστης, την φύση της υπόθεσης, ως και το εάν κατατέθηκε σχετικό πρακτικό στο κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Η υποχρέωση αποστολής της παραπάνω Έκθεσης είναι προσωποπαγής και θα αποστέλλεται από κάθε εγγεγραμμένο στο τηρούμενο Μητρώο διαμεσολαβητή, ανεξαρτήτως αν έχει διεξάγει διαμεσολαβήσεις ή όχι.