- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 19

Ενώσεις προσώπων και εταιρείες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης συστήνονται και λειτουργούν με τη συμμετοχή διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.