- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 12 – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ – ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤA

1. Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να ενεργεί έναντι των μερών κατά τρόπο απαλλαγμένο από προσωπικές προτιμήσεις, πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και να μεριμνά για την ισότιμη συμμετοχή και διευκόλυνση όλων των μερών στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης.
Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να μην αναλάβει εργασία και, εάν έχει ήδη αναλάβει, να μην την συνεχίσει, εάν προηγουμένως δεν καταστήσει γνωστές στα μέρη περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την αμεροληψία του. Σε τέτοια περίπτωση ο διαμεσολαβητής επιτρέπεται να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολάβησης ή να εξακολουθεί να τα ασκεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των μερών και εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει τη διαμεσολάβηση με πλήρη αμεροληψία.
2. Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να παραμένει ουδέτερος ως προς το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης και δεν επιτρέπεται να κατευθύνει τα μέρη και να τους επιβάλλει τη λύση που ενδεχομένως ο ίδιος προκρίνει. Δύναται, μόνο εφόσον όλα τα μέρη το επιθυμούν να διατυπώσει την προσωπική του άποψη, η οποία, όμως, δεν είναι δεσμευτική.