- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 09 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1 . Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ κατά τους νόμιμους τύπους, ως εξής:
1. Πέντε δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εκ των οποίων ένας με βαθμό Αρεοπαγίτη ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και οι λοιποί με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών με εμπειρία ή εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση, μετά από γνώμη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
2. Δύο καθηγητές, εν ενεργεία ή ομότιμοι, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με εμπειρία στη διαμεσολάβηση, προερχόμενους από περισσότερα του ενός εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουλάχιστον δε ένας από Νομική Σχολή.
3. Δύο διαπιστευμένους διαμεσολαβητές – εκπροσώπους της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας μετά από γνώμη της εν λόγω ολομέλειας
4. Τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκ των υπηρετούντων στην Κεντρική Υπηρεσία ή στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Δ.Δ.Α.Δ ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή ως ειδικοί συνεργάτες
5. Ένα διαμεσολαβητή εκπρόσωπο επαγγελματικών φορέων της χώρας μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Δύο διαμεσολαβητές μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.
3. Όλα τα παραπάνω μέλη ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους κατά την ίδια διαδικασία.
4. Κανένα μέλος από την ανωτέρω Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, καθώς και τυχόν τρίτα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη σε κάποια από τις υποεπιτροπές του άρθρου 10 του παρόντος, δεν επιτρέπεται να διατηρεί ή να διατηρούσε, τουλάχιστον την τελευταία διετία, οποιουδήποτε είδους σχέση με φορείς εκπαίδευσης του παρόντος νόμου.
5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα θητεία. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης δεν αντικαθίστανται εκ μόνου του λόγου ότι απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία διορίσθηκαν σε αυτήν.
6. Χρέη Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης εκτελεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή των Δικαστηρίων ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι διατίθενται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση από την Υπηρεσία τους στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης. Για τη διάθεση εκδίδεται Υπουργική Απόφαση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί απόσπασης ή διάθεσης και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης.