- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 41

Τα έγγραφα που διαβιβάζονται ή χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης, απαλλάσσονται της επικύρωσης ή κάθε άλλης αναλόγου διατύπωσης.