- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 38

1. Οι Αρχές του Συμβαλλομένου Κράτους, όπου έχει ληφθεί ένα μέτρο προστασίας ή έχει πιστοποιηθεί μία εξουσία εκπροσώπησης, δύνανται να χορηγήσουν στο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου, κατόπιν αίτησης του προσώπου αυτού, πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την ιδιότητα του και τις εξουσίες που τού έχουν απονεμηθεί.
2. Η ιδιότητα και οι εξουσίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό θεωρούνται κεκτημένες κατά την χρονολογία του πιστοποιητικού, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο.
3. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος ορίζει τις αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού Αρχές.