- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 32

1. Όταν πρόκειται να ληφθεί ένα μέτρο προστασίας, οι Αρχές, που έχουν κατά τη Σύμβαση διεθνή δικαιοδοσία, δύνανται, εάν το απαιτεί η κατάσταση του ενηλίκου, να ζητήσουν από κάθε Αρχή ενός άλλου Συμβαλλομένου Κράτους, που έχει χρήσιμες για την προστασία αυτού πληροφορίες, να τους τις διαβιβάσει.
2. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος δύναται να δηλώσει, ότι οι κατά την παράγραφο 1 αιτήσεις θα διαβιβάζονται στις Αρχές του μόνον μέσω της Κεντρικής του Αρχής.
3. Οι αρμόδιες Αρχές ενός Συμβαλλομένου Κράτους μπορούν να ζητήσουν από τις Αρχές ενός άλλου Συμβαλλομένου Κράτους, να συνδράμουν στην εφαρμογή μέτρων προστασίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.