- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 01

1. Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σε διεθνείς καταστάσεις ως προς την προστασία των ενηλίκων οι οποίοι, εξαιτίας κάποιας βλάβης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.
2. Η παρούσα Σύμβαση έχει ως αντικείμενο:
α. να καθορίζει το Κράτος του οποίου οι Αρχές έχουν δικαιοδοσία για την λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου,
β. να καθορίζει το εφαρμοστέο από τις Αρχές αυτές κατά την άσκηση της διεθνούς δικαιοδοσίας τους δίκαιο
γ. να καθορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο στην εκπροσώπηση του ενηλίκου,
δ. να εξασφαλίζει την αναγνώριση και την εκτέλεση των μέτρων προστασίας σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη,
ε. να εδραιώνει μεταξύ των Αρχών των Συμβαλλομένων Κρατών την απαραίτητη συνεργασία για την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσης Σύμβασης.