- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1, η Σύμβαση για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 13 Ιανουαρίου 2000, το κείμενο της οποίας στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(Συνήφθη την 13η Ιανουαρίου 2000)

Τα Κράτη που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση,
Θεωρώντας ότι είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί, σε περιπτώσεις με διεθνή χαρακτήρα, η προστασία των ενηλίκων οι οποίοι, λόγω βλάβης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους,
Επιθυμώντας να αποφύγουν τις συγκρούσεις μεταξύ των νομικών συστημάτων τους, όσον αφορά τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση μέτρων για την προστασία ενηλίκων,
Τονίζοντας τη σπουδαιότητα της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των ενηλίκων,
Επιβεβαιώνοντας ότι τα συμφέροντα του ενηλίκου και ο σεβασμός της αξιοπρέπειάς του και της βούλησής του πρέπει να είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας,
Συμφώνησαν επί των ακόλουθων διατάξεων: