- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 60 – Αρμοδιότητες της Αρχής

1. Η Αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και του παρόντος νόμου.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που εισάγουν ρητά αρμοδιότητα άλλης αρχής, η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή κάθε ρύθμισης που αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή παραπέμπει στον Κανονισμό, στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 ή/και στον παρόντα νόμο ως εφαρμοστέο δίκαιο.

3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που εισάγουν ρητά αρμοδιότητα άλλης αρχής, όπου σε διεθνείς ή διακρατικές συμβάσεις ή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ανεξάρτητος έλεγχος ή εποπτεία η Αρχή ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και εξουσίες.

4. Η Αρχή δεν είναι αρμόδια να ελέγχει πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας..

5. H Aρχή εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και σε άλλες επιτροπές ή όργανα με αντικείμενο την προστασία προσωπικών δεδομένων, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή εθνικής εποπτικής αρχής