- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Κεφάλαιο 38 – Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Άρθρο 248
Στοιχεία διοικητικού φάκελου

1. Η διοίκηση υποχρεούται να διαβιβάζει στο δικαστήριο, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα δικάσιμο, τον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης με όλα τα σχετικά για την υπόθεση στοιχεία και τις απόψεις της.
2. Αν στον διοικητικό φάκελο δεν υπάρχουν, γιατί έχουν αποδεδειγμένως χαθεί, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το δικαστήριο διατάσσει την αναπαραγωγή τους. Αν αυτό είναι αδύνατο, διατάσσεται η απόδειξη του περιεχομένου τους με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο.
3. Ο διοικητικός φάκελος, με τη φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, επιστρέφεται στη διοίκηση αμέσως μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης ή την περάτωση της δίκης με κάποιο άλλο τρόπο.

Άρθρο 249
Συνέπειες μη διαβίβασης του διοικητικού φακέλου

1. Αν ο διοικητικός φάκελος δεν διαβιβασθεί στο δικαστήριο η υπόθεση αναβάλλεται. Αν διαβιβασθεί πριν από τη συζήτηση αλλά χωρίς να τηρηθεί η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, η υπόθεση αναβάλλεται εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τους διαδίκους ή τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας. Για την αναβολή αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά.
2. Αν στη δικάσιμο που ορίζεται μετά την πρώτη αναβολή η αρμόδια αρχή δεν διαβιβάσει τον διοικητικό φάκελο, το δικαστήριο προβαίνει σε συζήτηση της υπόθεσης και, εφόσον από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία μπορεί να σχηματίσει τη δικανική πεποίθηση που απαιτείται για τη βασιμότητα των πραγματικών ισχυρισμών των διαδίκων, αποφαίνεται επί της διαφοράς εκδίδοντας οριστική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση εκδίδει απόφαση για συμπλήρωση των αποδείξεων, σύμφωνα με το άρθρο 251.