- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 11 – Κανονισμός Λειτουργίας

Η Υπηρεσία του Πολιτικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας λειτουργεί με βάση ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.