- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Άρθρο 01 – Σύσταση – Έδρα

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται «Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας» αποτελούμενη από μία Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από Περιφερειακά Τμήματα, καθένα από τα οποία εδρεύει σε αντίστοιχο Δικαστήριο ή Εισαγγελία. Διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Κλάδο. Τα στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στα Περιφερειακά Τμήματα ανά Δικαστήριο ή Εισαγγελία, τελούν υπό τη διεύθυνση του Διευθύνοντος το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία αντίστοιχα.