- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

Δημόσια Διαβούλευση για την «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών».

Τίθεται από σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2011 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών».

Με το άρθρο Πρώτο κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών, που συνήφθη στη Χάγη την 19η Οκτωβρίου 1996.

Η προστασία του παιδιού εν κινδύνω αποτελούσε πάντα βασική μέριμνα της Συνδιασκέψεως της Χάγης Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, όπως αναφέρεται και στη συνταχθείσα από τον Καθηγητή Paul Lagarde εισηγητική έκθεση της προκειμένης Συμβάσεως. Ήδη, από το 1902, αλλά κυρίως μετά το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου συνήφθησαν στο πλαίσιο της Συνδιασκέψεως Συμβάσεις αναφορικά με διάφορα ζητήματα προστασίας των παιδιών. Μεταξύ αυτών ήταν και η Σύμβαση της 5ης Οκτωβρίου 1961 για τη δικαιοδοσία των Αρχών και το εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα προστασίας των ανηλίκων. Η θέση σε ισχύ, το 1996, σε 187 κράτη, της Συμβάσεως του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 20ης Νοεμβρίου 1989 κατέστησε αναγκαία την αναθεώρηση πολλών εθνικών νομοθεσιών καθώς και Διεθνών Συμβάσεων, μεταξύ των οποίων της ανωτέρω Συμβάσεως της Χάγης του 1961, η οποία το 1996 είχε τεθεί σε ισχύ μόνο σε 11 κράτη, κατά βάση της Δυτικής ηπειρωτικής Ευρώπης, εξαιρουμένων της Πολωνίας και της Τουρκίας. Παρά τον γεωγραφικό περιορισμό της ισχύος της, η Σύμβαση αυτή είχε ήδη δημιουργήσει πλούσια νομολογία στα συμβαλλόμενα κράτη, απόδειξη αφενός της χρησιμότητάς της αφετέρου των προβλημάτων ερμηνείας και εφαρμογής της.

Με το άρθρο Δεύτερο του κυρωτικού νόμου ορίζεται ότι για τη χώρα μας αρμόδια Κεντρική Αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι ως Αρχές αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί στον έχοντα τη γονική ευθύνη ή κάθε πρόσωπο επιφορτισμένο με την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του παιδιού, που θα αποδεικνύει την ιδιότητά του και τις εξουσίες που του έχουν απονεμηθεί, ορίζονται οι Γραμματείες των Δικαστηρίων που έχουν λάβει τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Με την πεποίθηση ότι οι διατάξεις της Συμβάσεως ρυθμίζουν επωφελώς τα της γονικής ευθύνης και των μέτρων προστασίας των παιδιών, υποβάλλεται η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία προς δημόσια διαβούλευση.

Η διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης, όπως και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των επιλογών της. Για αυτό, σας καλώ, να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 03 Μαρτίου 2011 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Χάρης Καστανίδης

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων