- Υπουργείο Δικαιοσύνης - http://www.opengov.gr/ministryofjustice -

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ -ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικές διατάξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 70.- Διάδικοι στην ποινική δίκη. 1. Διάδικοι στην ποινική δίκη είναι ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και αυτός που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας.
2. Οι διάδικοι συνιστούν υποκείμενα της ποινικής δίκης και συμπράττουν στην εξέλιξη αυτής ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Άρθρο 71.- Τεκμήριο αθωότητας Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με το νόμο.