- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

AΡΘΡΟ 14 Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

1)Τα απασχολούμενα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

2) Οι διατάξεις του αρ. 71 του Ν.3842/10 και των παρ.1,2,3,4 και 6, του αρ.73 του Ν.3842/10 (ΦΕΚ 58/2010 -Α) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ισχύουν κατ΄ αναλογία και για τις Κοιν.Σ.Επ.

3) Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητες της σύμφωνα με οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στα μέλη-φυσικά πρόσωπα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση τόσο της Κοιν.Σ.Επ. όσο και των μελών-φυσικών προσώπων της Κοιν.Σ.Επ.

4) Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορούν να θεσπίζονται περαιτέρω οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις Κοιν.Σ.Επ..