- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

AΡΘΡΟ 10 Η Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, μη εφαρμοζομένου του άρθρου 26 του Ν. 3867/2010. Η θητεία του, εάν δεν ορίζεται άλλως από το καταστατικό, είναι τουλάχιστον διετής και κατά το μέγιστο πενταετής, παρατείνεται δε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών μηνών, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον μήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών του. Η σύγκληση του γίνεται από τον Πρόεδρό του κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ Α 196), σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι παράνομες αποφάσεις του προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. ΚΠολΔ.