Άρθρο 79 Οργανωτικά Θέματα ΦΚΑ

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Ν. 3518/06 συμπληρώνεται ως εξής:

«Επίσης συνιστώνται στο γραφείο Διοικητή του ΟΑΕΕ τέσσερις θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» .

β. Για την υποβοήθηση του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ, συνιστώνται δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων και δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η δε διάρκειά της καθορίζεται στους έξι (6) μήνες, με δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσής της με όμοια απόφαση.

Οι εν λόγω Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδικασία και ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση.

Η αμοιβή τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ του ΟΑΕΕ, δύναται να λειτουργούν Γραφεία του ΟΑΕΕ σε περιοχές που δεν εδρεύουν Υπηρεσίες του Οργανισμού, τα οποία θα ανήκουν οργανικά στα Τμήματα του ΟΑΕΕ που έχουν την κατά τόπο αρμοδιότητα των περιοχών που θα λειτουργούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Με την ίδια Απόφαση θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών, ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων , οι Υπηρεσίες του Οργανισμού στις οποίες θα ανήκουν οργανικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία τους».

3. Από τις Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που έχουν κατανεμηθεί στις Περιφερειακές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακόσιες πενήντα (250) κενές μεταφέρονται και προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού των ανωτέρω υπηρεσιών.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν. 3863/10 καταργούνται, πλην της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 30 του νόμου αυτού.

5. Η αναφερόμενη στη διάταξη αυτή Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται με την προβλεπόμενη διάρθρωση στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στελεχώνεται με το πάσης φύσεως υπηρετούν προσωπικό της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας καταργείται.

6. Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταργείται και αντίστοιχα η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

7. Η ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄115), παρατείνεται μέχρι την 1/9/2011.

8. Στον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εντάσσεται και το υφιστάμενο σε αυτή Γραφείο Νομικού Συμβούλου. Το Γραφείο αυτό είναι αυτοτελές, έχει δε τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

9. Προστίθεται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Τρίτου Κεφαλαίου του Ν. 3607/2007 περίπτωση ια, που έχει ως εξής:

ια) αποφασίζει για την πρόσληψη δύο (2) ειδικών συμβούλων και δύο (2) ειδικών συνεργατών για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου του με σχέση (εργασίας) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκείας έξι (6) μηνών, που μπορεί ν΄ανανεώνεται ανά εξάμηνο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Η ως άνω σχέση καταργείται αυτοδικαίως και αζημίως οποτεδήποτε ,για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ιδίως δε με την αλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

10. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) καταβάλλει στους συμβεβλημένους προμηθευτές του, πλην των φαρμακοποιών, ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή του λογαριασμού. Όσον αφορά την πληρωμή των φαρμακοποιών, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διανεμητικού λογαριασμού ή μέσω φαρμακευτικού συλλόγου όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Οργανισμός καταβάλλει ως προκαταβολή το αιτούμενο ποσό, μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας από την υποβολή του λογαριασμού.

Εάν κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών προκύψει τελικό ποσό μικρότερο του αιτηθέντος και εξοφληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού, η διαφορά αναζητείται από τον ΟΠΑΔ, κατά κείμενες διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών.

Οι ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς του ΟΠΑΔ.

11. Στην παρ. 23 του αρ. 79 του Νόμου 3918/ 2011 (ΦΕΚ 31/Α) με την οποία προστέθηκε παρ. 6 στο αρ. 19 του Π.Δ. 52/2001 αντικαθίσταται αυτή ως εξής:

Στον Ο.Π.Α.Δ. συνιστώνται δύο (2) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών ή Επιστημονικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .Με τη λήξη της θητείας του προέδρου ή με τον οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησης του, λύεται αυτοδίκαια και αζημίως η σχέση εργασίας με τον ΟΠΑΔ.

Η αμοιβή των ανωτέρω καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομίας και Οικονομικών.

12. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 19 του ΠΔ52/2001, η οποία προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 79 του Ν. 3918/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η αποζημίωσή των συμβούλων καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 2/70403/0022/2006 (ΦΕΚ 142/ΥΟΔΔ) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εκάστοτε ισχύει».

 • 7 Απριλίου 2011, 08:35 | Ευθύμης Τολιόπουλος

  Η παράγραφος 2 πρέπει να απαλειφθεί. Εδώ γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί το δημόσιο και να μειωθούν οι υπηρεσίες και εσείς θα δημιουργείτε γραφεία με απλή απόφαση του Υπουργού!

 • 6 Απριλίου 2011, 16:32 | Παναγιώτης Μαλλής

  Σχετικά με την παράγραφο 7 : Αν οι επιτροπές που ήδη έχουν καταργηθεί από 1/4/2011 λειτουργήσουν όχι άμεσα αλλά μετά τη ψήφιση του νόμου δηλαδή σε 3 μήνες και δεδομένου ότι θα καταργηθούν τη 1/9/2011 τότε θα λειτουργήσουν μόνο τον Αύγουστο. Το σκεθφήκατε αυτό ή σκοπίμως βασανίζετε άτομα με αναπηρία.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να ορίσετε με εγκύκλιο την παράταση ισχύος όλων των πιστοποιητικών αναπηρίας για 6 μήμες ή 1 έτος ώστε να δοθεί το απαραίτητος χρόνος για τη σωστή οργάνωση του ΚΕΠΑ

 • 6 Απριλίου 2011, 16:50 | Παναγιώτης Παπαχαραλάμπους

  Οι Υγειονομικές Επιτροπές των οποίων τη λειτουργία παρατείνετε με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου μέχρι 1/9/2011 ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ από 1/4/2011. Επειδή ‘εχει δημιουργηθεί ήδη πρόβλημα με τα πιστοποιητικά αναπηρίας που λήγουν ή έληξαν χωρίς τα άτομα με αναπηρία να έχουν τη δυνατότητα να τα ανανεώσουν προτείνεται:
  Α) ΑΜΕΣΑ με εγκύκλιο να ορίσετε ή την επαναλειτουργία των επιτροπών ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ του νόμου ή την επέκταση ισχύος των πιστοποιητικών που λήγουν για ένα τουλάχιστον εξάμηνο
  Β) Η παράταση λειτουργίας των επιτροπών μέχρι το τέλος του 2011 και η κατάργησή τους μόνο μετά τη λειτουργία του ΚΕΠΑ.

 • 15. Άρθρο 79 «Οργανωτικά Θέματα Φ.Κ.Α»:
  Με αφορμή την παρ. 7 του άρθρου 79 του παρόντος νομοσχεδίου ζητούμε την βελτίωση των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών έναρξης των λειτουργιών του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας.

  Συγκεκριμένα οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

  Συμπληρώσεις/βελτιώσεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010:

  Για λόγους αρχής, θα πρέπει να αναφερθεί με ρητή διάταξη ότι: «οι Υγειονομικές Επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στεγάζονται υποχρεωτικά σε κτίρια που διαθέτουν ειδική πρόσβαση για άτομα με αναπηρία». Επίσης, θα πρέπει στην ίδια διάταξη να αναφερθεί ότι εάν λόγω της πάθησης είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η μετακίνηση του ασφαλισμένου, η εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές γίνεται στην οικία του. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι τυχόν λεπτομέρειες του συστήματος της κατ’ οίκον υγειονομικής εξέτασης ρυθμίζονται με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

  Προτείνουμε στην παρ. 2 του άρθρου 6 «Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας», στο σημείο όπου αναφέρεται ότι τα Προγράμματα Ειδικής Εκπαίδευσης εκπονούνται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ να συμπληρωθεί ότι « τα Προγράμματα Ειδικής Εκπαίδευσης εκπονούνται σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος».

  Επίσης η παρ. 6 του άρθρου 6 προβλέπει την κατάρτιση Μητρώου Αναπηρίας με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Ζητούμε την τροποποίηση της, ούτως ώστε να προβλεφθεί η κατάρτιση του Μητρώου Αναπηρίας με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις και όλα τα επιμέρους στοιχεία αυτής της τόσο σημαντικής διαδικασίας αφορούν στην καταγραφή και τήρηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για ευνόητους λόγους η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να κριθεί για τη νομιμότητά της από το Συμβούλιο Επικρατείας.

  Συμπληρώσεις /βελτιώσεις του άρθρου 7 του ν. 3863/2010:

  Επίσης, προτείνουμε, για την ομαλή λειτουργία του ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και για να προβλεφθεί η ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία, η διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3863/10 να συμπληρωθεί ως εξής: Οι γνωματεύσεις των καταργούμενων Υγειονομικών Επιτροπών (που λειτουργούν στα ασφαλιστικά ταμεία και τις νομαρχίες) ισχύουν και γίνονται αποδεκτές, για όλες τις παροχές που δικαιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας τα άτομα με αναπηρία, έως και τη λήξη τους. Η συμπλήρωση αυτή είναι αναγκαία δεδομένης και της καθυστέρησης που παρατηρείται στην αναμόρφωση του ΚΕΒΑ και τη λειτουργία του νέου, ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας.

  Τέλος διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για την παράταση της ημερομηνίας που τίθεται με την παρ. 7 του άρθρου 79 του παρόντος νομοσχεδίου, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναμόρφωσης του ΚΕΒΑ. Επειδή, η λειτουργία του ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες προτείνουμε την παράταση της ημερομηνίας έως τις 31/12/2011, αντί της 1/9/2011.

 • 4 Απριλίου 2011, 18:32 | Λαμπρόπουλος Γιάννης

  Οι επιτροπές έχουν από 1/4/2011 καταργηθεί. Το πρόβλημα για τα άτομα με αναπηρία των οποίων τα πιστοποιητικά λήγουν είναι τεράστιο. Πότε θα λυθεί σε 3 μήνες που θα ψηφιστεί ο νόμος; Μέχρι τότε τι γίνεται;
  ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ

 • 4 Απριλίου 2011, 15:40 | Λαμπρόπουλ ος Γιάννης

  Eπειδή έως την ψήφιση του σχετικού ν/σ θα παρέλθει χρόνος κατά τον οποίο θα αυξάνεται ο όγκος των αιτήσεων επαναξιολόγησης των ποσοστών αναπηρίας με ανυπολόγιστες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία ζητούμε να βρεθεί άμεση και δόκιμη λύση.

  Συγκεκριμένα ζητούμε με παρέμβαση του κ. Κουτρουμάνη την έκδοση άμεσης εγκυκλίου, προκειμένου:

  α) να δοθεί παράταση στη λειτουργία των εν ενεργεία Υγειονομικών Επιτροπών των πρώην Νομαρχιών, των Υγειονομικών Επιτροπών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου,
  β) να παραταθεί η ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών, που έχουν λήξει, έως την ημερομηνία επανεξέτασής τους,
  γ) για εκείνα τα άτομα που η αναπηρία τους εμφανίζεται τώρα ζητούμε την κατά προτεραιότητά εξέτασή τους αμέσως μόλις επαναλειτουργήσουν οι υφιστάμενες Υγειονομικές Επιτροπές προκειμένου να λάβουν τις παροχές που δικαιούνται.