- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 75 Επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Για την επιλογή στελεχών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ισχύουν κατά αναλογία τα προβλεπόμενα από το ΚΕΦ.Β του Ν.3848/2010-ΦΕΚ 71:

α) Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, που αναφέρονται στα προσόντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των Δ/ντών των Σχολικών Μονάδων, των Υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, νοείται το οικείο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, όπου ο Σύλλογος Διδασκόντων, νοείται ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε Σχολικής Μονάδας, όπου Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, νοείται ο Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης, του ΟΑΕΔ και όπου Δ/ντής Εκπαίδευσης, νοείται ο Δ/ντής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.