Άρθρο 69 Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς Ανέργων

1. Οι παράγραφοι 4-6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 αντικαθίστανται ως εξής :

«4. Α. Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δημοσίευση του ν. 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής και των επόμενων παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού λήγει την 31.12.2012 .

Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Εξαιρούνται του μέτρου οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετέχει ο καταγγέλων – πρώην εργοδότης τη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας με:

i) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

ii) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

Β. Υπόχρεοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας διάταξης και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, υπεύθυνοι φορείς είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και ο Ο.Α.Ε.Δ.

Γ. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα διάταξη:

α. η καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου θα θεωρείται άκυρη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις,

β. οι αναλογούσες εισφορές αυτασφάλισης στον υπόχρεο-καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη θα επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πρόσθετα τέλη, το σύνολο δε των οφειλόμενων ποσών εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναγκαστικά μέτρα,

γ. οι υπόχρεοι πρώην εργοδότες δεν θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής για διάστημα έως και τρία (3) χρόνια στα επιχορηγούμενα προγράμματα που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ.,

δ. οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αυτής και παράλληλα απασχολούνται παράνομα στον υπόχρεο ή σε άλλο εργοδότη, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το ευεργέτημα που τους έχει παρασχεθεί και τιμωρούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

5. Α. Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφάλισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης. Η δαπάνη για αυτά τα προγράμματα βαρύνει τον κλάδο Λ.Α.Ε.Κ.

Β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του Λ.Α.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

6. Είναι δυνατή η ένταξη των απολυομένων της ανωτέρω κατηγορίας σε προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄), με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.».

2. Ειδικά για τους εργαζόμενους ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, και εφόσον πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000 και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης Φ21/οικ. 1177/31-5-2001 (709Β) , δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργοι επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής , εξακολουθούν να είναι άνεργοι και διαθέτουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη συνεχώς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.2012. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να παρατείνεται η ισχύς της και πέραν της ημερομηνίας αυτής.

3. Στο τέλος του άρθρου 18 Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής :

«οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα – δικαιούχους επιδότησης εργατικής εισφοράς του άρθρου 14 Ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 τ.Α΄)».

 • 7 Απριλίου 2011, 10:59 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ

  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Η ΚΑΠΟΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΘΑ ΤΑ ΕΞΕΦΑΝΙΣΕΙ

 • 6 Απριλίου 2011, 20:06 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ

  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ
  ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ?

 • 13. Άρθρο 69 «Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς Ανέργων»:
  Προτείνουμε να συμπεριληφθεί πρόσθετη ρύθμιση για τους απολυθέντες εργαζόμενους με αναπηρία ηλικίας 55 έως 64 ετών ως εξής: Στο κόστος αυτασφάλισης συμμετέχει ο καταγγέλων εργοδότης σε ποσοστό 80% και για χρονικό διάστημα έως και πέντε χρόνια, σε περίπτωση που οι απολυθέντες είναι άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ηλικίας 55 έως 64 ετών και δεν προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/98, και εφόσον δεν έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

  Επίσης προτείνουμε την ακόλουθη διάταξη: Η ένταξη των απολυομένων ΑμεΑ ηλικίας 55 έως 64 ετών σε προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων για εργασία στο δημόσιο τομέα είναι υποχρεωτική, έως ότου συμπληρώσουν τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Οι θέσεις εργασίας απολυομένων ΑμεΑ ηλικίας 55 έως 64 ετών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού των θέσεων του δημοσίου τομέα όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/98.

  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από απόφαση της Επιτροπής διαχείρισης του ΛΑΕΚ και έγκριση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει την ολοκληρωτική κάλυψη του κόστους αυτασφάλισης των ανέργων ΑμεΑ με ποσοστό 50% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας εφόσον εντάχθηκαν στο μητρώο ανεργίας εξαιτίας ομαδικής απόλυσης.

  Σχόλιο: Η ανωτέρω ρύθμιση προτείνεται για την προστασία των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται σε επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους (π.χ. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα).

 • 4 Απριλίου 2011, 13:23 | ΣΦΗΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

  4. Α. Εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δημοσίευση του ν. 3863/2010, έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής και των επόμενων παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού λήγει την 31.12.2012.

  ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΟΝΤΑΣ 54 ΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΣΕ ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ, ΙΣΩΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ 50 ΕΤΗ (ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΟ 3 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) ΑΦΟΥ ΠΛΕΟΝ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.

 • 1 Απριλίου 2011, 23:48 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ

  2. ο νόμος λέει ότι για να τύχει της ευεργετικής διάταξης κάποιος πρέπει να μην εργάζεται για όλο το χρονικό διάστημα που θα τυγχάνει αυτής της μεταχείρισης (3 έτη).
  Το ερώτημα είναι σε αυτό το χρονικό διάστημα με τι χρήματα θα ζει, αφού με δεδομένη την ηλικία του έχει δημιουργήσει και έχει αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις.
  Για τον λόγο αυτό καλό είναι ο εν λόγω απολυμένος να απασχολείται σε εργασία δημόσιου ή δημοτικού φορέα. έστω και με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αφού λίγα είναι τα έτη που χρειάζονται για να συνταξιοδοτηθεί. Με την ρύθμιση αυτή αποφεύγεται η Μ Α Υ Ρ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α (ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ) αφού εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένος να εργάζεται για να εξοικονομεί τα προς το ζην, αλλά λόγω της επιδότησης υποχρεούται να εργάζεται ανασφάλιστος. Εξ άλλου ο νόμος δυνητικά το προβλέπει

 • 30 Μαρτίου 2011, 09:21 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ

  6. Είναι δυνατή η ένταξη των απολυομένων της ανωτέρω κατηγορίας σε προγράμματα εργασίας των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄), με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.».

  Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ. ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΔΟΥΛΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 • 29 Μαρτίου 2011, 14:28 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ

  1. το εν λόγω μέτρο να αφορά τους εργαζόμενους που απολύθηκαν μετά την δημοσίευση του νόμου 3863/2010 στο ΦΕΚ 115 (15-7-2010) και οχι μεταγενέστερη ημερομηνία απόλυσης. Διότι το πνεύμα του νομοθέτη ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης.

  2. ο νόμος λέει ότι για να τύχει της ευεργετικής διάταξης κάποιος πρέπει να μην εργάζεται για όλο το χρονικό διάστημα που θα τυγχάνει αυτής της μεταχείρισης (3 έτη).
  Το ερώτημα είναι σε αυτό το χρονικό διάστημα με τι χρήματα θα ζει, αφού με δεδομένη την ηλικία του έχει δημιουργήσει και έχει αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις.
  Για τον λόγο αυτό καλό είναι ο εν λόγω απολυμένος να απασχολείται σε εργασία δημόσιου ή δημοτικού φορέα. έστω και με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αφού λίγα είναι τα έτη που χρειάζονται για να συνταξιοδοτηθεί. Με την ρύθμιση αυτή αποφεύγεται η αφού εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένος να εργάζεται για να εξοικονομεί τα προς το ζην, αλλά λόγω της επιδότησης υποχρεούται να εργάζεται ανασφάλιστος. Εξ άλλου ο νόμος δυνητικά το προβλέπει

  3. ημερομηνία έναρξης επικόλλησης των ενσήμων να είναι η επομένη της ημερομηνίας της απόλυσης, εφόσον η αίτηση για αυτασφάλιση έχει γίνει στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος (εντός δύο μηνών από την απόλυση)