- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 7 Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  με τις διατάξεις της Παρούσας Απόφασης,  εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13α «Κυρώσεις» του  Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως  αυτές εκάστοτε ισχύουν.