- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 6 Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών σε Πλαστικά

1. Στη  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, συστήνεται,  βάσει της παραγράφου 8 του Άρθρου  14 του Ν. 2251/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών σε Πλαστικά. Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και επικουρεί το έργο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή: α) στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης,  β) στην εισήγηση προτάσεων για την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, με βάση τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τα πρότυπα που υιοθετούνται στον τομέα των πλαστικών υλικών και γ) στην εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που εκδίδονται με  βάση  τις εισηγήσεις   της Επιτροπής.

2. Η εν λόγω  Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία  συγκροτείται με Απόφαση του αρμόδιου για τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  Υπουργού,  περιλαμβάνει μέλη από:

α)  Εργαστήριο, ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή   ερευνητικού φορέα ή άλλου φορέα ποιότητας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με εμπειρία διεθνώς αναγνωρίσιμη  στον τομέα  των πλαστικών υλικών,

β) τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.Κ.Α.,

γ) το Γενικό Χημείο του Κράτους,

δ) την Ένωση Ελλήνων Χημικών,

ε) το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

στ) την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος,

ζ)  Οικολογική Οργάνωση ή  Ένωση Καταναλωτών,

η) τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και

θ)  τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

 

3.  α) Η Επιτροπή συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τη Διεύθυνση Τεχνικού  Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η οποία καθορίζει την ημερομηνία  σύγκλησης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.

β) Η Επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως σε συνεδρίαση, εφόσον προκύψει σοβαρό θέμα αρμοδιότητάς της, είτε με πρωτοβουλία του Προέδρου της είτε μετά από έγγραφη αίτηση τακτικού μέλους της, στην οποία θα αναφέρονται και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. α) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

β) Ο Πρόεδρος και οποιοδήποτε τακτικό μέλος μπορούν, σε συνεννόηση με τα λοιπά τακτικά μέλη, να προσκαλούν στις συνεδριάσεις αυτής, εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους δημοσίων αρχών, οργανισμών, οικονομικών  και κοινωνικών φορέων.

γ) Όταν η Επιτροπή συνεδριάζει για την αξιολόγηση τεχνικών φακέλων ή για την εξέταση ενστάσεων που σχετίζονται με θέματα αξιολόγησης, για λόγους ανεξαρτησίας ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ (κύριο μέλος ή αναπληρωματικό)  που συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης ή εξέτασης ενστάσεων  δεν πρέπει, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, να έχει επαγγελματική ή οικονομική εξάρτηση από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των διασπώμενων πλαστικών, άλλως απέχει της όλης διαδικασίας.

δ) Ο εκπρόσωπος και κατά προτίμηση ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρίας, της οποίας το  προϊόν  αξιολογείται από την Επιτροπή, δύναται να παρίσταται  ενώπιων αυτής, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του, ώστε αυτές να συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που αναγράφονται επί αυτού. Ο εκπρόσωπος/τεχνικός σύμβουλος της εκάστοτε εταιρίας δεν έχει δικαίωμα ψήφου και δεν παρίσταται στην ψηφοφορία.

5.  α) Οι εισηγήσεις της Επιτροπής πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

β) Οι εισηγήσεις  της Επιτροπής  κοινοποιούνται  στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Οι εκδιδόμενες με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής αποφάσεις μπορεί να προσβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων καθώς και ενώπιον του αρμόδιου για τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Υπουργού με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία  από την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το Ν. 3587 (ΦΕΚ 152/Β/10-07-2007).