- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

1. Η παρούσα Απόφαση καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούν στερεά πλαστικά υλικά, αντικείμενα και συσκευασίες, όταν διατίθενται στην αγορά ως βιοδιασπώμενα ή/και με ανάλογου περιεχομένου περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς.

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)          «προϊόν»: κάθε προϊόν ή συστατικό μέρος του ή συσκευασία/περιέκτης, που είναι κατασκευασμένο από διασπώμενο πλαστικό υλικό και προορίζεται για τους καταναλωτές ή πρόκειται να περιέλθει σε αυτούς στα πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας, έναντι τιμήματος ή δωρεάν.

(2)          «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

(3)          «περιβαλλοντικός ισχυρισμός»: δήλωση, σύμβολο, λογότυπος  ή εικόνα που υποδεικνύει  τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ενός  προϊόντος.

Σημείωση:  Ένας περιβαλλοντικός ισχυρισμός μπορεί να γίνει μέσω  επισήμανσης του προϊόντος ή της συσκευασίας του προϊόντος, μέσω συνοδευτικών φυλλαδίων του προϊόντος, τεχνικών φυλλαδίων, διαφήμισης, δημόσιας προβολής, τηλεπωλήσεων, καθώς επίσης με τη χρήση  ηλεκτρονικών και  ψηφιακών μέσων, όπως το διαδίκτυο.

(4)          «περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό προϊόντος»: κάθε χαρακτηριστικό  προϊόντος, το οποίο μπορεί να έχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

(5)          «διάσπαση»: μεταβολή των αρχικών ιδιοτήτων ενός  υλικού εξαιτίας κατάτμησης των μακρομορίων που το απαρτίζουν, ανεξάρτητα από το μηχανισμό  της διεργασίας αυτής.

Σημείωση:  Ο όρος «διάσπαση» μπορεί επίσης να αποδοθεί με τον όρο αποικοδόμηση ή αποδόμηση.

(6)           «βιο-διάσπαση»: διεργασία κατά την οποία ένα προϊόν υφίσταται αποικοδόμηση υπό την επίδραση μικρο-οργανισμών, όπως βακτήρια, μύκητες και φύκη.

(7)          «λιπασματοποίηση ή κομποστοποίηση»: διεργασία κατά την οποία ένα προϊόν βιοδιασπάται δημιουργώντας μια σχετικά ομογενή και σταθερή ποσότητα  βιομάζας.

(8)           «παραπλανητική εμπορική πρακτική»: κάθε εμπορική πρακτική που περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι επομένως αναληθής ή με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής παρουσίασής της εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το μέσο καταναλωτή, ακόμα και αν οι πληροφορίες είναι ορθές και τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δε θα ελάμβανε.

(9)          «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και κάθε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα ή για λογαριασμό του προμηθευτή.

(10)       «υπεύθυνος διάθεσης»: i) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο,  υπό την ιδιότητα του προμηθευτή, καθιστά για πρώτη φορά  το προϊόν διαθέσιμο στην ελληνική αγορά για διανομή, κατανάλωση ή χρήση ii) ο αντιπρόσωπος του υπευθύνου διάθεσης, εφόσον ο υπεύθυνος διάθεσης δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή ο εισαγωγέας προκειμένου για  προϊόντα τρίτων χωρών.

(11)       «αρμόδιες αρχές»: για την εφαρμογή της παρούσας, ως αρμόδιες αρχές ορίζονται η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της αγοράς, οι υποστηρίζουσες τα Τελωνεία Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά, καθώς και η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

(12)       «απόσυρση»: κάθε μέτρο με στόχο να εμποδίσει τη διανομή, την έκθεση και την προσφορά προϊόντων στην ελληνική αγορά που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης.