- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 20 Καταγραφή των επικοινωνιών και οχλήσεων

Άρθρο 20

Καταγραφή των επικοινωνιών και οχλήσεων

1. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 A’) προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 που έχουν ως ακολούθως:

«7. Οι Εταιρείες τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τον οφειλέτη, και ειδικότερα η ημερομηνία, η ώρα, η οφειλή για την οποία έγινε η επικοινωνία και τυχόν δήλωση του οφειλέτη για άρνηση περαιτέρω επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο έξι μηνών από την τελευταία επικοινωνία. Τα ανωτέρω στοιχεία απαγορεύονται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό πέραν του ελέγχου της εκτέλεσης της σύμβασης από τον δανειστή ή της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου. Οι Εταιρίες οφείλουν να παρέχουν, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική καταγγελία, της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εντός δέκα ημερών και χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο με τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών που προέβησαν προς τον συγκεκριμένο οφειλέτη.

8. Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή, μετά από καταγγελία και αίτημα του οφειλέτη, στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συνδετικά δεδομένα συγκεκριμένων τηλεφωνικών παροχών προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου καθώς και τα στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη».

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 A’) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

«Αν η Εταιρεία κατά τη λειτουργία της παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αιτιολογημένη απόφαση του διατάσσει τη διαγραφή της από το Μητρώο».

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 A’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2472/1997, οι Εταιρείες καταγράφουν υποχρεωτικώς το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη, δικαστικώς ή εξωδίκως, και διατηρείται από τις Εταιρείες υποχρεωτικώς για τρεις μήνες. Με την πάροδο των τριών μηνών η καταγραφή καταστρέφεται εκτός αν αιτηθεί τη διατήρησή της ο οφειλέτης ή μετά από καταγγελία αυτού η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Κατά την έναρξη της επικοινωνίας ενημερώνεται ο οφειλέτης για την καταγραφή της συνομιλίας, τη χρονική διατήρησή της και ότι η καταγραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών του δικαιωμάτων και μόνο. Υπεύθυνος επεξεργασίας του σχετικού αρχείου είναι ο δανειστής, ο οποίος μπορεί να αναθέτει την τήρησή του στην Εταιρεία. Η διατήρηση της καταγραφής επιτρέπεται και όταν οι Εταιρείες προβαίνουν, στο πλαίσιο ανάθεσης από τους δανειστές, σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής, μετά από ενημέρωσή του, για το σκοπό παροχής αποδεικτικών στοιχείων της πραγματοποιηθείσας εμπορικής συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή οι Εταιρείες υποχρεούνται να κοινοποιούν εντός δέκα ημερών στον οφειλέτη πρακτικό του διακανονισμού. Δεν επιτρέπεται η κατά τον παραπάνω τρόπο σύναψη ρύθμισης ή διακανονισμού που επιδεινώνει τη θέση του οφειλέτη ή δεν μπορεί προδήλως να τηρηθεί με βάση τα εισοδήματα και τις δυνατότητες του οφειλέτη. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη και ο διακανονισμός με αυτόν δεν οδηγούν σε αναγνώριση της οφειλής εκ μέρους του οφειλέτη. Οι Εταιρείες υποχρεούται να χορηγούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των καταγεγραμμένων επικοινωνιών με τους οφειλέτες στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο πλαίσιο του ελέγχου σχετικών καταγγελιών μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα τους ζητηθεί».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 A’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Απαγορεύεται η εκχώρηση απαιτήσεων του δανειστή στις Εταιρείες, σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες. Σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης Δανειστών προς τρίτους ο εκδοχέας που δεν έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια οφείλει να ορίσει αντίκλητο σε αυτή κατά το άρθρο 142 Κ