- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων για την εκπροσώπηση των ενώσεων καταναλωτών

Άρθρο  17

Τροποποίηση διατάξεων για την εκπροσώπηση των ενώσεων καταναλωτών

1.  Η περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ) εκπροσώπους από  κάθε πιστοποιημένη ένωση καταναλωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12α του άρθρου 10.

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«λδ) Έναν Εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας  Σωματείων Ατόμων με Αναπηρίες»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, η φράση «Τα υπό στοιχεία στ έως και λα μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «Τα υπό στοιχεία στ έως  λα και λδ μέλη».

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 Ν. 2251/1994, όπως ισχύει,  αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που ένωση καταναλωτών δεν προτείνει τον εκπρόσωπό της εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου δεν ορίζεται εκπρόσωπό της».

5. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει,  καταργούνται.

6. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12  του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Στο Ε.Σ.Κ.Α. συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται α) από έναν εκπρόσωπο από κάθε πανελλαδική ένωση καταναλωτών, β) τρεις εκπροσώπους από διαφορετικές περιφερειακές ενώσεις καταναλωτών που εκλέγονται από αυτές, γ) δύο εκπροσώπους από τις λοιπές ενώσεις καταναλωτών που εκλέγονται από αυτές και δ) τρεις εκπροσώπους που εκλέγονται από τα λοιπά μέλη του Ε.Σ.Κ.Α.  Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι θέσεις των εκπροσώπων των περιφερειακών ενώσεων καταναλωτών, αναπληρώνονται αυτές από εκπροσώπους της περίπτωσης γ του προηγούμενου εδαφίου. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγουν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αυτής.»

7. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία του υφιστάμενου Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.