- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Άρθρο 3 Συνέπειες από την καθυστέρηση στην καταβολή του ασφαλίσματος

1.  Στο τέλος της παραγράφου  7 του άρθρου 7 ν. 2496/1997, όπως ισχύει,  καταργούνται και προστίθενται τα ακόλουθα:

«Η κατά το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ζημιωθέντος από την παραβίαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής  δεν μπορεί να είναι κατώτερη των  πεντακοσίων (500) ευρώ αν το ύψος ασφαλίσματος  ανέρχεται μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000)  ευρώ, κατώτερη των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ αν το ύψος του ασφαλίσματος ανέρχεται μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και τις τρεις  χιλιάδες (3.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα μικρότερο ποσόν».